Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4

Projekt „Samochodziarze na zawodowym starcie”

Toruń, dnia 06.12.2023r.

Zapytanie ofertowe - DOSTAWA PÓŁAUTOMATÓW SPAWALNICZYCH

pdfZapytanie_o_cene.pdf
fileZalacznik_nr_1.docx
filezalaczniki_nr_2.docx

 

 

Tytuł projektu: Samochodziarze na zawodowym starcie

Program Operacyjny:
RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa:  RPKP.10.00.00  „Innowacyjna edukacja”
Działanie:  RPKP.10.02.00 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie:  RPKP.10.02.03 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:
Zespół  Szkół Samochodowych w Toruniu

Dane finansowe:
Wartość projektu: 3 062 594,67zł
Kwota dofinansowania: 2 749 034,67zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny 2 595 904,94zł, Budżet Państwa 153 129,73zł

Termin realizacji:
od 01-04-2020 do 30-09-2023

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
02.06.2020 r.

Opis projektu:

Cel główny:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 250 uczniom technikum i szkoły branżowej ZSS i 40 uczniów technikum ZSIŚ poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży/praktyk zawodowych/kursów/szkoleń/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 12 nauczycieli do 30-09-2023.

Grupa docelowa:
W projekcie uczestniczą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. W skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzi Technikum Nr7, w którym uczniowie kształcą się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik transportu drogowego oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr7 kształcąca uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, lakiernik samochodowy; Zespół Szkół Inżynierii Środowiska kształci w zawodach: technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.


Główne zadania:
W ramach projektu planuje się zorganizować:

1. Kursy dla uczniów podwyższające kwalifikacje.
2. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

3. Kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
4. Wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Planowane rezultaty:
•  Liczba nauczycieli, którzy podniosą kwalifikacje lub kompetencje: 12
•  Liczba uczniów, którzy uzyskają kwalifikacje lub podniosą kompetencje: 240

•  Liczba uczniów, którzy nabędą umiejętności praktyczne po stażach/praktykach  zawodowych u pracodawcy: 50

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół  Szkół Samochodowych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25B, 87-100 Toruń
szkola@zssam-torun.org