Zespół Szkół Samochodowych - logo
s7
s5
s4
2023-11-11

KONKURS “SAMOCHÓD W SAMOCHODÓWCE"

ORGANIZATOR: Zespół Szkól Samochodowych w Toruniu 

CELE KONKURSU:  

  1. Doskonalenie umiejętności fotograficznego dokumentowania przestrzeni Szkoły. 

  1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności młodzieży. 

  1. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni w szkole (kącik rekreacyjny, sekretariat) 

  ORGANIZACJA KONKURSU:  

 1. Przedmiotem Konkursu są fotografie prezentujące wizję artystyczną uczestników na temat “Samochód w Samochodówce (rysunek, grafika, kolaż, wizja przestrzenna) 

 2. Tematyka fotografii:  

    I kategoria: samochody z Muzeum Motoryzacji 

   II kategoria: moja wizja współczesnej Samochodówki  

 3. Fotografia musi spełniać następujące wymagania techniczne:  

a) może być kolorowa lub czarno–biała 

b) musi być zapisana w formacie jpg. lub png.  

 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie!  

 5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Dopuszcza się prace tworzone wspólnie (max. 2 osoby) 

 6.  Jury przy ocenie fotografii będzie brało pod uwagę:  

  • zgodności z tematem 

  • wrażenie artystyczne 

  • ciekawe, kreatywne ujęcie tematu 

  • atrakcyjność i oryginalność  

  • technikę wykonania fotografii 

 7.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

1. Fotografie konkursowe należy przesyłać na mejla: ldragon2@zss.edu.torun.pl  lub draczkowski1@zss.edu.torun.pl  lub do samych nauczycieli, do dnia 08.12.2023 r.  

 OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.  

2. Decyzje jury są ostateczne.  

3. Dla wyróżnionych i laureatów/laureatek przewidziane są dyplomy i nagrody.  

4.Trzy najlepsze prace zostaną wydrukowane, podpisane i wyeksponowane w sekretariacie szkoły  
w formacie AO, A1, A2 oraz w mediach społecznościowych. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację- w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu- pracy konkursowej, podpisanej imieniem  
i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora  
z nadesłanych zdjęć.  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować do p. Lidii Dragon i p. Dariusza Raczkowskiego